INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D’HABITATGES ( I T E )

El Decret 187/2010, de 23 de novembre estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

Què és la ITE?

És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. La ITE ve a ser als edificis d'habitatges el que la ITV és respecte als automòbils. En la ITE l'arquitecte que el redacta n'avalua el seu estat de conservació, indicant si existeixen lesions i quina gravetat pressuposen.

Quins edificis han de passar una ITE obligatòriament?

• Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat

• Si l’edifici o els habitatges de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

• Si ho determinen els programes o les ordenances locals.

Quan s’ha de passar la ITE?

• Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012

• Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013

• Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014

• Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015

• A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat.

Qui és el responsable d’encarregar l’ITE?

La propietat té l’obligació d’encarregar la Inspecció Tècnica d'Edificis d'habitatges (ITE) per garantir la conservació i rehabilitació dels immobles per tal de mantenir-los en condicions d’ús efectiu i adequat. En cas de ser necessari, igualment hauran de fer-se càrrec de les obres de reparació.