L'ajuntament amb aquest encàrrec preveu d'adequar provisionalment, fins a l'edificació d'un equipament a definir en un futur, aquest aparcament amb:

- una millora del ferm;
- una ordenació de les places d'aparcament amb millora de la circulació rodada;
- definició dels límits de l'aparcament per impedir la invasió del terreny veí.
- millor integració paisatgística de la intervenció.
Es donen per bons els tres accessos existents a l'aparcament: dos a l'Avinguda de Santa Coloma (d'entrada el situat més a llevant, de sortida el més proper al Carrer de Joan XXIII) i un al Carrer de Joan XXIII (d'entrada i sortida de vehicles). No s'han plantejat uns accessos diferents donat que aquests ja funcionen prou bé i la majoria dels usuaris ja hi estan habituats. Un motiu no menor també és el del cost econòmic de qualsevol canvi en els accessos, donada la segura afectació des serveis afectats de l'àmbit de la vorera.

L'estudi de la vialitat interior de l'aparcament ens fa decidir per una disposició similar a l'actual, si bé eliminant qualsevol cul de sac i uniformitzant tipològicament totes les places d'aparcament, situant-les en bateria.

Així doncs tenim unes tires d'estacionament allargades, disposades perpendicularment a la pendent, amb un recorregut perimetral al conjunt d'elles. Aquest recorregut perimetral és de traç orgànic en els costats situats a l'interior de l'illa per tal d'afavorir una millor integració amb la resta de l'illa.

Cada "tira" d'aparcament està composada per dues files d'estacionament de vehicles en bateria, enfrontades entre elles. En l'eix d'aquestes files es disposa una jardinera que ens ajuda a suavitzar el pendent amagant un canvi de rasant. Aquesta jardinera és un "mur" gruixut d'acer corten reblert al seu interior per graves i acabat superior d'escorça de pi que en un futur pot acollir la plantació de plantes arbustives.

Per tal d'evitar l'impacte visual d'una única plataforma, el paviment es divideix entre la zona de rodadura (d'asfalt) i la d'estacionament (de llamborda amb junta verda, per afavorir a l'hora el drenatge de l'aigua de pluja).

Les tires d'estacionament estan emmarcades per uns camins estrets de formigó que la separen de l'àmbit de rodadura. Aquests camins, amb acabat de formigó rentat i tintat en color ocre, canalitzen el fluxe de viannants. Al formar part de l'àmbit de maniobra, redueixen el vial d'asfalt, que al fer-se més estret convida a reduir la velocitat i consegüentment el perill de produir-se accidents. Aquests camins a l'hora fan de "grapa" de l'estacionament amb l'interior de l'illa, ja que van més enllà de la zona d'aparcament per tal d'anar a buscar un camí que serpenteja l'interior d'illa.

La trobada de l'estacionament amb les voreres es fa amb llamborda amb junta verda, el mateix paviment que el de les places d'estacionament, fent d'extensió d'aquestes voreres que, en el cas de l'Avinguda de Santa Coloma, ja li va més que bé donada l'estretor del pas, amb punts escanyats com la parada d'autobús. És important també l'augment de la secció de la vorera en aquest tram al transcórrer en paral·lel al vial perimetral de circulació. Aquesta franja de llamborda que connecta la vorera d'Av. Santa Coloma amb el vial de circulació ens havíem plantejat que fos una franja arbustiva per tal de segregar el pas rodat del de vianants. La manca de recursos econòmics ens han obligat a reconsiderar-ho. Creiem però que el flux habitual de vehicles pot assimilar la secció a un carrer de prioritat invertida, pel que l'ús gairebé compartit d'aquest espai no ha de suposar un conflicte. En cas de què en la posada en funcionament es demostri un mal ús del recorregut i es vulguin minimitzar conflictes, sempre es pot col·locar una fila de pilones que confinin el trànsit rodat.

FITXA TÈCNICA: Isidre Santacreu Tudó, arquitecte autor del projecte i consultor durant el procés de construcció; Joan Castellví, arquitecte AMB director de les obres; Eva Blanco, enginyer tècnic d'obres públiques fase de projecte; Laura Gàlvez Puntas, enginyer tècnic d'obres públiques directora d'execució.
Promou: AMB per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Construí: CIVILSTONE
Superfície: 3.896,00,00m2
PEM: 208.311,99€
Finalització de l'obra: febrer de 2020
Fotogafies: Joan Guillamat

L'ajuntament amb aquest encàrrec preveu d'adequar provisionalment, fins a l'edificació d'un equipament a definir en un futur, aquest aparcament amb:

- una millora del ferm;
- una ordenació de les places d'aparcament amb millora de la circulació rodada;
- definició dels límits de l'aparcament per impedir la invasió del terreny veí.
- millor integració paisatgística de la intervenció.
Es donen per bons els tres accessos existents a l'aparcament: dos a l'Avinguda de Santa Coloma (d'entrada el situat més a llevant, de sortida el més proper al Carrer de Joan XXIII) i un al Carrer de Joan XXIII (d'entrada i sortida de vehicles). No s'han plantejat uns accessos diferents donat que aquests ja funcionen prou bé i la majoria dels usuaris ja hi estan habituats. Un motiu no menor també és el del cost econòmic de qualsevol canvi en els accessos, donada la segura afectació des serveis afectats de l'àmbit de la vorera.

L'estudi de la vialitat interior de l'aparcament ens fa decidir per una disposició similar a l'actual, si bé eliminant qualsevol cul de sac i uniformitzant tipològicament totes les places d'aparcament, situant-les en bateria.

Així doncs tenim unes tires d'estacionament allargades, disposades perpendicularment a la pendent, amb un recorregut perimetral al conjunt d'elles. Aquest recorregut perimetral és de traç orgànic en els costats situats a l'interior de l'illa per tal d'afavorir una millor integració amb la resta de l'illa.

Cada "tira" d'aparcament està composada per dues files d'estacionament de vehicles en bateria, enfrontades entre elles. En l'eix d'aquestes files es disposa una jardinera que ens ajuda a suavitzar el pendent amagant un canvi de rasant. Aquesta jardinera és un "mur" gruixut d'acer corten reblert al seu interior per graves i acabat superior d'escorça de pi que en un futur pot acollir la plantació de plantes arbustives.

Per tal d'evitar l'impacte visual d'una única plataforma, el paviment es divideix entre la zona de rodadura (d'asfalt) i la d'estacionament (de llamborda amb junta verda, per afavorir a l'hora el drenatge de l'aigua de pluja).

Les tires d'estacionament estan emmarcades per uns camins estrets de formigó que la separen de l'àmbit de rodadura. Aquests camins, amb acabat de formigó rentat i tintat en color ocre, canalitzen el fluxe de viannants. Al formar part de l'àmbit de maniobra, redueixen el vial d'asfalt, que al fer-se més estret convida a reduir la velocitat i consegüentment el perill de produir-se accidents. Aquests camins a l'hora fan de "grapa" de l'estacionament amb l'interior de l'illa, ja que van més enllà de la zona d'aparcament per tal d'anar a buscar un camí que serpenteja l'interior d'illa.

La trobada de l'estacionament amb les voreres es fa amb llamborda amb junta verda, el mateix paviment que el de les places d'estacionament, fent d'extensió d'aquestes voreres que, en el cas de l'Avinguda de Santa Coloma, ja li va més que bé donada l'estretor del pas, amb punts escanyats com la parada d'autobús. És important també l'augment de la secció de la vorera en aquest tram al transcórrer en paral·lel al vial perimetral de circulació. Aquesta franja de llamborda que connecta la vorera d'Av. Santa Coloma amb el vial de circulació ens havíem plantejat que fos una franja arbustiva per tal de segregar el pas rodat del de vianants. La manca de recursos econòmics ens han obligat a reconsiderar-ho. Creiem però que el flux habitual de vehicles pot assimilar la secció a un carrer de prioritat invertida, pel que l'ús gairebé compartit d'aquest espai no ha de suposar un conflicte. En cas de què en la posada en funcionament es demostri un mal ús del recorregut i es vulguin minimitzar conflictes, sempre es pot col·locar una fila de pilones que confinin el trànsit rodat.

FITXA TÈCNICA: Isidre Santacreu Tudó, arquitecte autor del projecte i consultor durant el procés de construcció; Joan Castellví, arquitecte AMB director de les obres; Eva Blanco, enginyer tècnic d'obres públiques fase de projecte; Laura Gàlvez Puntas, enginyer tècnic d'obres públiques directora d'execució.
Promou: AMB per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
Construí: CIVILSTONE
Superfície: 3.896,00,00m2
PEM: 208.311,99€
Finalització de l'obra: febrer de 2020
Fotogafies: Joan Guillamat