L’edifici es desenvolupa en alçada amb un total de quatre plantes sobre rasant (PB+2PP+1sotacoberta) i una sota rasant del carrer. La planta soterrani té ús d’emmagatzematge, la planta baixa ús comercial i les dues plantes pis i sotacoberta. El total d’entitats que integren l’edifici son 2 locals comercials, 8 habitatges i 1 oficina.
La planta baixa està ocupada pels dos locals comercials als quals s’accedeix des de l’avinguda Barcelona, en el punt on la rasant del carrer és més propera al nivell del terra interior dels locals.
L’arquitectura només té la pretensió d’explicar millor el paisatge fregant el territori com si passéssim quasi de puntetes. Una volumetria contundent, rotunda i d’una geometria sense embuts, s’implanta en el territori deixant que la història del lloc no s’alteri massa.
La façana principal de l’edifici es resol amb un acabat pla, amb tonalitats cromàtiques que busquen els colors terrossos que es trobin en harmonia amb la resta de l’entorn.
La composició de les obertures de les plantes pis busquen un ordre mitjançant l’ús de les mateixes dimensions i uns eixos verticals i horitzontals que les ordenen entre elles i amb les obertures de la planta baixa. Es busca una composició ordenada que doni ordre i serenor a la imatge exterior de l’edifici.
Hi ha cossos sortints a cadascuna de les obertures de les plantes pis que permeten una relació amb l’exterior, amb unes dimensions permeses segons l’amplada dels carrers. Es reforça el xamfrà de l’edifici a nivell compositiu donat que es el punt singular de l’edifici, així com de l’entorn en el qual s’ubica.

En tramitació la llicència municipal d'obres.

52_a01-soterrani-i-baixa-copy.jpg
       
52_a02-primera-i-segona-copy.jpg
       
52_a03-sotacoberta-i-coberta.jpg
       
52_a04-alcats-copy.jpg
       
52_a05-seccions-copy.jpg
       
52_a06-seccions-copy.jpg